Tallinna õppenõustamiskeskus    Tallinna Haridusamet Lisainfo programmist


                           . Avaleht ÕPPENÕUSTAMINE Programmist Kontakt
          
PAKUTAVAD TEENUSED NÕUSTAJAD REGISTREERI NÕUSTAMISELE LAPSELE LAPSEVANEMALE PEDAGOOGILE NÕUSTAJALE

    . Laste individuaalsuse toetamise tasandid

Laste individuaalsuse toetamise tasandid


Lapse arengu jälgimise materjalid

Lapse arengu jälgimine ja toetamine koolieelses lasteasutuses. Lapse individuaalsuse kaart

 

Õpilase arengu jälgimine ja toetamine koolis. Õpilase individuaalsuse kaart

 
Lapse toetamine alushariduse omandamisel


Alushariduse tööd reguleerib Koolieelse lasteasutuse seadus (KLS). Õppe-kasvataustegevuse aluseks koolieelses lasteaustuses on Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava.

 

Lapse toetamiseks on võimalik rakendada:

 

Ø Individuaalset arenduskava

Rühma töötajate koostöö igapäevase õppe- ja kasvatusprotsessi korraldamisel lähtuvalt lapse individuaalsetest vajadustest.

 

Ø Kõneravi

Lasteasutuses käivate kõneprobleemidega laste üldteenindamiseks luuakse 1 logopeedi ametikoht iga 30 kõneravi vajava lapse kohta. Töö on valdavalt individuaalne või väikeste rühmadena.

 

Ø Õpetust-kasvatust sobitusrühmas

Üldrühm, kuhu on võetud keha-, kõne-, meele- või vaimupuudega ning eriabi või erihooldust vajav(ad) laps(ed). Laste suurim lubatud arv on vastavalt erivajadusega laste arvule kolme võrra väiksem kui teistes lasteasutuse rühmades iga erivajadusega lapse kohta.


Ø Õpetust-kasvatust erirühmas

Tasandusrühm lastele, kellel on: hääldamis- ja fonatsioonipuuded (häälepuuded, kõne rütmi ja tempo puuded, düslaalia, rinolaalia, düsartria, anatria); süsteemsed kõnepuuded (alaalia, afaasia); teisased kõnepuuded (tingitud kergest kuulmispuudest, psüühikahäiretest ilma vaimse alaarenguta); segatüüpi spetsiifilised arenguhäired.

Kehapuudega laste rühm lastele, kellel on kesk- ja perifeerse närvisüsteemi haigused; liigesehaigused e artropaatiad; seljahaigused e dorsopaatiad; luu- ja kõhrehaigused; pehmete kudede haigused; kaasasündinud väärarendid, deformatsioonid, kromosoomianomaaliad; traumast põhjustatud tugi- ja liikumisaparaadi patoloogia.

Nägemispuudega laste rühm lastele, kellel on tsentraalne nägemisteravus 0C0,05; tsentraalne nägemisteravus paremini nägeval silmal koos korrektsiooniga 0,05C0,3; tsentraalne skotoom ja vaatevälja kontsentriline kitsenemine kuni 30E; erinevate nägemisfunktsioonide kahjustus.

Kuulmispuudega laste rühm lastele kuulmispuudega keskmises kõnepiirkonnas (sagedusel 500-4000 Hz) 50-100 db, mis takistab alushariduse omandamist tavarühmas; hiliskurdistunud lapsi, kelle kõne on osaliselt säilinud, kuid kuulmispuue takistab alushariduse omandamist tavarühmas;  kurte lapsi, kelle kuulmispuue on 100-110 db või rohkem; kuulmispuudega lapsi, kellel esineb kerge vaimupuue või nägemispuue. Kuueaastaseid kuulmispuudega lapsi võidakse vastu võtta vastavate koolide juures asuvatesse ettevalmistusrühmadesse.

Arendusrühm kerge, mõõduka, raske või sügava vaimse alaarenguga lastele

Pervasiivsete arenguhäiretega laste rühm lastele, kellel on autistlikud jooned, Aspergeri sündroom vm autismispektrihäired

Liitpuudega laste rühm - liitpuude korral suunatakse laps tema arengut enim soodustavasse erilasteaeda (erirühma) või moodustatakse eraldi rühm. Liitpuudega laste rühma võetakse vastu lapsi, kes on pimekurdid; kuulmispuudega, millega kaasneb vaimne alaareng; nägemispuudega, millega kaasneb vaimne alaareng; kehapuudega, millega kaasneb vaimne alaareng.
Õpilase toetamine põhihariduse omandamisel


Kohustusliku hariduse omandamist reguleerib Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus (PGS) Praegu saab Eestis põhiharidust omandada kolmel tasemel määratletud õppekava alusel:

Alates 2011/2012 õppeaastal algab üleminek uutele riiklikele õppekavadele.


Kool saab õpilase erivajadusest lähtuvalt rakendada:


Tugiõpet        

Ø õpilase esmane toetamine ainetunnis - diferentseeritud õpilaste erinevaid võimeid arvestav õpetamine ja hindamine (nt erineva tasemega ülesanded, lisavahendi kasutamise võimalus jm;

Ø konsultatsioonitunnid - spetsialisti juhendatud ainealane konsultatsioon. Enamasti osaletakse enne tähtsat tööd või eksamit, võimalus ka tublidele õpilasetele valmistuda ainealasteks võistlusteks või/ja olümpiaadideks;

Ø järeleaitamistunnid - aineõpetaja tugi väljaspool tundi nõrgematele või mingil põhjusel (nt haigus) lünklike teadmistega õpilastele, puudub ennetav funktsioon;

Ø tugiõppetunnid - regulaarne tunniväline organiseeritud tegevus mingis konkreetses aines. Tunde viib läbi selleks määratud aineõpetaja, antakse ennetavaid teadmisi tunnis toimetulekuks või pakutakse lisateadmisi. Õppematerjali selgitamisel kasutatakse vajadusel erimetoodikat.

 

Õpiabi

Ø abiõpetaja kasutamine;

Ø individuaalse õppekava rakendamine ühes või mitmes aines;

Ø töö õpiabirühmas;

Ø erinevate õppevormide rakendamine - koduõpe;

ühe õpilase õpetamisele keskendatud õpe;

Ø põhikooli ja gümnaasiumi riiklikust õppekavast erineva õppekava rakendamine - LÕK või TÕK;

Ø õpetus eriklassis;

 

Teisi õpilast toetavaid teenuseid

Ø huvitegevus;

Ø pikapäevarühm;

Ø sotsiaalpedagoogi (sotsiaaltöötaja) abi;

Ø psühholoogiline abi ja nõustamine;

Ø koostöös sotsiaalvaldkonnaga isikliku abistaja kasutamine;

Ø ...

 

 

 

 

 Tallinna õppenõustamiskeskus tegutseb Tallinna Haridusameti projektina
ESF programmi "Õppenõustamissüsteemi arendamine" raames

Copyright © 2010 Tallinna õppenõustamiskeskus. All rights reserved.
Revised:   01/01/2010. Created by Hansakirjastus.