Tallinna õppenõustamiskeskus    Tallinna Haridusamet Lisainfo programmist


                           . Avaleht ÕPPENÕUSTAMINE Programmist Kontakt
          
PAKUTAVAD TEENUSED NÕUSTAJAD REGISTREERI NÕUSTAMISELE LAPSELE LAPSEVANEMALE PEDAGOOGILE NÕUSTAJALE

    . Laste individuaalsuse toetamise tasandid

Laste individuaalsuse toetamise tasandid


Lapse arengu jälgimise materjalid

Lapse arengu jälgimine ja toetamine koolieelses lasteasutuses. Lapse individuaalsuse kaart

 

Õpilase arengu jälgimine ja toetamine koolis. Õpilase individuaalsuse kaart

 
Lapse toetamine alushariduse omandamisel


Alushariduse tööd reguleerib Koolieelse lasteasutuse seadus (KLS). Õppe-kasvataustegevuse aluseks koolieelses lasteaustuses on Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava.

 

Lapse toetamiseks on võimalik rakendada:

 

Ø Individuaalset arenduskava

Rühma töötajate koostöö igapäevase õppe- ja kasvatusprotsessi korraldamisel lähtuvalt lapse individuaalsetest vajadustest.

 

Ø Kõneravi

Lasteasutuses käivate kõneprobleemidega laste üldteenindamiseks luuakse 1 logopeedi ametikoht iga 30 kõneravi vajava lapse kohta. Töö on valdavalt individuaalne või väikeste rühmadena.

 

Ø Õpetust-kasvatust sobitusrühmas

Üldrühm, kuhu on võetud keha-, kõne-, meele- või vaimupuudega ning eriabi või erihooldust vajav(ad) laps(ed). Laste suurim lubatud arv on vastavalt erivajadusega laste arvule kolme võrra väiksem kui teistes lasteasutuse rühmades iga erivajadusega lapse kohta.


Ø Õpetust-kasvatust erirühmas
Õpilase toetamine põhihariduse omandamisel


Kohustusliku hariduse omandamist reguleerib Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus (PGS) Praegu saab Eestis põhiharidust omandada kolmel tasemel määratletud õppekava alusel:

Alates 2011/2012 õppeaastal algab üleminek uutele riiklikele õppekavadele.


Kool saab õpilase erivajadusest lähtuvalt rakendada:


Tugiõpet        

Ø õpilase esmane toetamine ainetunnis - diferentseeritud õpilaste erinevaid võimeid arvestav õpetamine ja hindamine (nt erineva tasemega ülesanded, lisavahendi kasutamise võimalus jm;

Ø konsultatsioonitunnid - spetsialisti juhendatud ainealane konsultatsioon. Enamasti osaletakse enne tähtsat tööd või eksamit, võimalus ka tublidele õpilasetele valmistuda ainealasteks võistlusteks või/ja olümpiaadideks;

Ø järeleaitamistunnid - aineõpetaja tugi väljaspool tundi nõrgematele või mingil põhjusel (nt haigus) lünklike teadmistega õpilastele, puudub ennetav funktsioon;

Ø tugiõppetunnid - regulaarne tunniväline organiseeritud tegevus mingis konkreetses aines. Tunde viib läbi selleks määratud aineõpetaja, antakse ennetavaid teadmisi tunnis toimetulekuks või pakutakse lisateadmisi. Õppematerjali selgitamisel kasutatakse vajadusel erimetoodikat.

 

Õpiabi

Ø abiõpetaja kasutamine;

Ø individuaalse õppekava rakendamine ühes või mitmes aines;

Ø töö õpiabirühmas;

Ø erinevate õppevormide rakendamine - koduõpe;


ühe õpilase õpetamisele keskendatud õpe;

Koduõpet  reguleerib Haridus- ja teadusministri 11. augusti 2010 määrusega nr 83 kinnitatud  Koduõppe ja haiglaõppe tingimused ja kord.

Koduõpet tervislikel põhjustel rakendatakse õpilasele, kellel on raske funktsionaalhäire või haigus või puue või tervislik seisund mis võib selle põhjustada ja kelle elukohajärgses koolis puuduvad võimalused ja tingimused õppetöö läbiviimiseks õpilase erivajadusest lähtuvalt.

Koduõpet tervislikel põhjustel rakendab kool vanema taotlusel ja nõustamiskomisjoni soovitusel, minimaalne koduõppe kestus on kaks õppeveerandit. Otsuse õpilasele tervislikel põhjustel koduõppe rakendamise kohta teeb kooli direktor käskkirjaga. Koduõpet korraldab kool, mille nimekirja õpilane on kantud, kool koostab koostöös lapsevanemaga õpilase võimeid ja erivajadusi arvestava individuaalse õppekava, milles lähtub raviarsti ja nõustamiskomisjoni soovitustest ning riiklikus õppekavas sätestatud kohustuslikest ainetest. Gümnaasiumiastmel tervislikel põhjustel koduõppel oleval õpilasel võib vähendada õppekoormust kuni kaheksa kursuse võrra iga arvestusliku koduõppel viibitud õppeaasta kohta. Kool kindlustab juhendatud õppetegevuse vähemalt 8 õppetunni ulatuses nädalas. Tervislikel põhjustel koduõppel õppiva õpilase hindamise korraldus määratakse individuaalses õppekavas, arvestades seejuures riiklikus õppekavas hindamisele sätestatud nõudeid.


Ø põhikooli ja gümnaasiumi riiklikust õppekavast erineva õppekava rakendamine - LÕK või TÕK;

Ø õpetus eriklassis;

 

Teisi õpilast toetavaid teenuseid

Ø huvitegevus;

Ø pikapäevarühm;

Ø sotsiaalpedagoogi (sotsiaaltöötaja) abi;

Ø psühholoogiline abi ja nõustamine;

Ø koostöös sotsiaalvaldkonnaga isikliku abistaja kasutamine;

Ø ...

 

 

 

 

 Tallinna õppenõustamiskeskus tegutseb Tallinna Haridusameti projektina
ESF programmi "Õppenõustamissüsteemi arendamine" raames

Copyright © 2010 Tallinna õppenõustamiskeskus. All rights reserved.
Revised:   01/01/2010. Created by Hansakirjastus.