Tallinna õppenõustamiskeskus    Tallinna Haridusamet Lisainfo programmist


                           . Avaleht ÕPPENÕUSTAMINE Programmist Kontakt
          
PAKUTAVAD TEENUSED NÕUSTAJAD REGISTREERI NÕUSTAMISELE LAPSELE LAPSEVANEMALE PEDAGOOGILE NÕUSTAJALE

    . Laste individuaalsuse toetamise tasandid

Laste individuaalsuse toetamise tasandid


Lapse arengu jälgimise materjalid

Lapse arengu jälgimine ja toetamine koolieelses lasteasutuses. Lapse individuaalsuse kaart

 

Õpilase arengu jälgimine ja toetamine koolis. Õpilase individuaalsuse kaart

 
Lapse toetamine alushariduse omandamisel


Alushariduse tööd reguleerib Koolieelse lasteasutuse seadus (KLS). Õppe-kasvataustegevuse aluseks koolieelses lasteaustuses on Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava.

 

Lapse toetamiseks on võimalik rakendada:

 

Ø Individuaalset arenduskava

Rühma töötajate koostöö igapäevase õppe- ja kasvatusprotsessi korraldamisel lähtuvalt lapse individuaalsetest vajadustest.

 

Ø Kõneravi

Lasteasutuses käivate kõneprobleemidega laste üldteenindamiseks luuakse 1 logopeedi ametikoht iga 30 kõneravi vajava lapse kohta. Töö on valdavalt individuaalne või väikeste rühmadena.

 

Ø Õpetust-kasvatust sobitusrühmas

Üldrühm, kuhu on võetud keha-, kõne-, meele- või vaimupuudega ning eriabi või erihooldust vajav(ad) laps(ed). Laste suurim lubatud arv on vastavalt erivajadusega laste arvule kolme võrra väiksem kui teistes lasteasutuse rühmades iga erivajadusega lapse kohta.


Ø Õpetust-kasvatust erirühmas
Õpilase toetamine põhihariduse omandamisel


Kohustusliku hariduse omandamist reguleerib Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus (PGS) Praegu saab Eestis põhiharidust omandada kolmel tasemel määratletud õppekava alusel:

Alates 2011/2012 õppeaastal algab üleminek uutele riiklikele õppekavadele.


Kool saab õpilase erivajadusest lähtuvalt rakendada:


Tugiõpet        

Ø õpilase esmane toetamine ainetunnis - diferentseeritud õpilaste erinevaid võimeid arvestav õpetamine ja hindamine (nt erineva tasemega ülesanded, lisavahendi kasutamise võimalus jm;

Ø konsultatsioonitunnid - spetsialisti juhendatud ainealane konsultatsioon. Enamasti osaletakse enne tähtsat tööd või eksamit, võimalus ka tublidele õpilasetele valmistuda ainealasteks võistlusteks või/ja olümpiaadideks;

Ø järeleaitamistunnid - aineõpetaja tugi väljaspool tundi nõrgematele või mingil põhjusel (nt haigus) lünklike teadmistega õpilastele, puudub ennetav funktsioon;

Ø tugiõppetunnid - regulaarne tunniväline organiseeritud tegevus mingis konkreetses aines. Tunde viib läbi selleks määratud aineõpetaja, antakse ennetavaid teadmisi tunnis toimetulekuks või pakutakse lisateadmisi. Õppematerjali selgitamisel kasutatakse vajadusel erimetoodikat.

 

Õpiabi

Ø abiõpetaja kasutamine;

Ø individuaalse õppekava rakendamine ühes või mitmes aines;

Ø töö õpiabirühmas;

Ø erinevate õppevormide rakendamine - koduõpe;

ühe õpilase õpetamisele keskendatud õpe;

Ø põhikooli ja gümnaasiumi riiklikust õppekavast erineva õppekava rakendamine - LÕK või TÕK;

Ø õpetus eriklassis


Erinevad eriklassid õpilaste toetamise võimalusena


Põhiharidust omandavate käitumisprobleemidega õpilaste klassis õpivad põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekava või põhikooli riikliku lihtsustatud õppekava järgi 2. ja 3. kooliastme õpilased, kes ei arvesta üldtunnustatud käitumisnorme ega kooli kodukorra nõudeid, õpetajate, lapsevanema nõudmisi või kellel on koolis ja väljaspool seda tõsiseid käitumisprobleeme ning kes on seoses sellega õpiraskustes või klassikursust korranud.

Raskete somaatiliste haigustega õpilaste klass

Kõnepuudega õpilaste klassis õpivad põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekava järgi õpilased, kellel on kõnepuue, mis takistab õppimist üldklassis.

Kuulmispuudega õpilaste klassis õpivad põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekava järgi õpilased, kellel on kuulmispuue, mis takistab õppimist üldklassis.

Nägemispuudega õpilaste klassis õpivad põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekava järgi õpilased, kellel on nägemispuue, mis takistab õppimist üldklassis.

Liikumispuudega õpilaste klassis õpivad põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekava järgi õpilased, kellel on kehapuue, mis takistab õppimist üldklassis.

Õpiraskustega õpilaste klassis õpivad põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekava järgi õpilased, kellel on spetsiifilised õpiraskused, hüperaktiivsus, psüühikahäired, tundeelu ja suhtlemise häired.

Lihtsustatud õppel olevate laste klassis õpivad põhikooli riikliku lihtsustatud õppekava järgi õpilased, kellel on kerge vaimne alaareng.

Tundeelu- ja käitumishäiretega õpilaste klass

Liitpuuetega õpilaste klassis õpivad sobiva õppekava järgi koostatud IÕK alusel pimekurdid, meele- või kehapuudega kaasneva vaimse alaarenguga lapsed.

Toimetulekuõppel olevate õpilaste klassis õpivad toimetuleku riikliku õppekava järgi õpilased, kellel on mõõdukas vaimne alaareng.

Väikeklass

Hooldusõppel olevate õpilaste klassis õpivad IÕK alusel õpilased, kellel on raske või sügav vaimne alaareng.

Kasvatusraskustega õpilaste klassis õpivad alaealiste komisjoni taotlusel kohtumääruse alusel sinna õppima suunatud õpilased
 

Teisi õpilast toetavaid teenuseid

Ø huvitegevus;

Ø pikapäevarühm;

Ø sotsiaalpedagoogi (sotsiaaltöötaja) abi;

Ø psühholoogiline abi ja nõustamine;

Ø koostöös sotsiaalvaldkonnaga isikliku abistaja kasutamine;

Ø ...

 

 

 

 

 Tallinna õppenõustamiskeskus tegutseb Tallinna Haridusameti projektina
ESF programmi "Õppenõustamissüsteemi arendamine" raames

Copyright © 2010 Tallinna õppenõustamiskeskus. All rights reserved.
Revised:   01/01/2010. Created by Hansakirjastus.