Tallinna õppenõustamiskeskus    Tallinna Haridusamet Lisainfo programmist


                           . Avaleht ÕPPENÕUSTAMINE Programmist Kontakt
          
PAKUTAVAD TEENUSED NÕUSTAJAD REGISTREERI NÕUSTAMISELE LAPSELE LAPSEVANEMALE PEDAGOOGILE NÕUSTAJALE

    . Tallinna õppenõustamiskeskuse sihtrühma kuulub:

 • Tallinna elanik või Tallinnas tegutsev haridusasutus;
 • lapsed vanuses 3-17 (või põhihariduse omandamiseni), erandolukordade puhul ka nooremad ja vanemad lapsed/noored;
 • lapsevanemad või teised lapse seaduslikud esindajad;
 • Tallinna haridusasutuste õpetajad, erispetsialistid ja juhid;
 • Tallinna ametiasutustes töötavad ametnikud.

Õppenõustamiskeskuses pakutakse:

 • eripedagoogilist nõustamist
 • logopeedilist nõustamist
 • psühholoogilist nõustamist
 • sotsiaalpedagoogilist nõustamist

  Nõustamise läbiviimisel kasutatakse:

 • individuaalset nõustamist
 • grupinõustamist

  Grupinõustamine võib olla juhtumipõhine või temaatiline. Grupinõustamine kestab üldjuhul kuni 90 minutit.

  Juhtumipõhine grupinõustamine on seotud konkreetse lapse või sarnaste vajadustega laste grupi juhtumiga. Juhtumipõhisel grupinõustamisel osalevad nõustamiskeskuse nõustaja(d), sarnaste vajadustega lapsed ja nende esindaja (nt õpetaja) või konkreetse lapse juhtumiga seotud olulised osapooled (nt õpetaja(d), lapse seaduslik esindaja, erispetsialistid, võimalusel laps). Nõustamise käigus antakse konkreetseid juhiseid, selleks, et osapooled (pere, pedagoogid jt) saaks ise last toetada ilma väjaspoolse abita (nt komisjonide kaasamiseta). Juhtumipõhine grupinõustamine võib näiteks olla:

  • mitme lapse jälgimine klassis või rühmas;
  • laste võimete kindlakstegemine klassis (etteütlus);
  • arutelu erinevate osapoolte kohustuste teemal;
  • kokkulepete sõlmimine konkreetse lapse toetamiseks; 

  Temaatiline grupinõustamisel käsitletakse mitme juhtumi põhiselt konkreetset teemat. Temaatilisel grupinõustamisel osalevad nõustamiskeskuse nõustaja(d) ja ühe asutusega seotud pedagoogid või lapsevanemad või nõustamiskeskuse nõustaja(d) ja sarnase töövaldkonnaga seotud spetsialistid (nt lastekaitsetöötajad). Temaatilise nõustamise puhul on nõustatava grupi suurus kuni 12 inimest. Temaatiline grupinõustamine toimub õppenõustamiskeskuse poolt määratud teemade piires. Temaatilise grupinõustamise käigus  toimub teemapõhine arutelu ja kogemuste jagamine, nõustamise käigus tuuakse teemaga seotud näiteid ja antakse üldiseid soovitusi ning juhiseid, tutvustatakse teemakohast kirjandust ning  võimalusi lisainfo saamiseks. Tallinna õppenõustamiskeskus pakub temaatilist grupinõustamist järgmistel teemadel:

  • erinevas vanuses laste kõnearengu normid ning soovitused laste kõnearengu toetamiseks;
  • lapse/õpilase arengu hindamise materjalide kasutamine lapse arengu jälgimisel;
  • koolivalmiduse erinevad aspektid ja soovitused lapse koolivalmiduse kujundamiseks;
  • õiguslikud võimalused õpilase toetamiseks üldklassi tingimustes;
  • individuaalse arenduskava/individuaalse õppekava koostamise alused;
  • erispetsialistide (eripedagoog, logopeed, psühholoog, sotsiaalpedagoog) roll lapse toetamisel;
  • õppenõustamise (lapse toetamise) tasandid;

 • perenõustamist
 • kaugnõustamist

  Õppenõustamisele saab registreerida:

 • veebipõhiselt
 • keskuses
 • telefoni teel
 • e-posti teel


 • Tallinna õppenõustamiskeskus tegutseb Tallinna Haridusameti projektina
  ESF programmi "Õppenõustamissüsteemi arendamine" raames

  Copyright © 2010 Tallinna õppenõustamiskeskus. All rights reserved.
  Revised:   01/01/2010. Created by Hansakirjastus.